z. s.

Kurz Wechslerovy škály

 

Garant a koordinátor

Mgr. Václav Šnorek

 

Lektorský tým

PhDr. Dana Krejčířová a Mgr. Václav Šnorek

 

Informace o kurzu

Wechslerovy škály (WISC-III, WAIS-III) patří k základním testovým psychodiagnostickým metodám používaných klinickými psychology pro zjišťování kognitivních funkcí, resp. struktury intelektových schopností. Cílem kurzu je zajistit srovnatelně stejné vzdělání v teoretickém zázemí testů WISC-III a WAIS-III, znalost zásad jejich praktické aplikace s cílem zajistit dodržování standardních postupů v administraci, kvantitativním a kvalitativním vyhodnocení získaných výsledků včetně interpretace profilu vážených skórů, zhodnocení dosažených indexů a provedení odpovídající diskrepanční analýzy indexů, aby výsledky vyšetření byly spolehlivé a srovnatelné. Skupinová supervize vede k prohloubení schopnosti interpretace testů v kontextu klinicko-psychologického vyšetření; v jejím průběhu si také mohou účastníci osvojit postupy vlastního supervizního vedení.

Kurz je určen pro psychology ve zdravotnictví a pro klinické psychology.

 

Náplň kurzu

Základní část (4 dni), supervizní část (3 dni).

Přehled kognitivních funkcí. Současné pojetí kognitivního deficitu. Teorie inteligence. Měření inteligence.

Charakteristika testů. Jejich historie. Psychometrické kvality. Obecné zásady administrace a skórování. VIQ, PIQ, CIQ a další indexy.

WISC-III: Postup administrace a vyhodnocení jednotlivých subtestů.

WISC-III: Interpretace jednotlivých vážených skórů, jejich profilu. Interpretace získaných indexů včetně rozdílů mezi nimi. Porovnání výsledků s výsledky didaktických zkoušek a testů speciálních schopností, vytváření kognitivně rehabilitačních a reedukačních plánů.

WAIS-III: Postup administrace jednotlivých subtestů.

WAIS-III: Interpretace jednotlivých vážených skórů, jejich profilu. Interpretace získaných indexů včetně rozdílů mezi nimi.

Specifické profily u jednotlivých skupin pacientů. Výsledky pacientů s organickými psychickými poruchami, poruchami schizofrenního okruhu, poruchami nálady, syndromem ADHD a specifickými poruchami učení.

WMS-III: Postup administrace jednotlivých subtestů. Interpretace jednotlivých vážených skórů. Interpretace získaných indexů včetně rozdílů mezi nimi. Srovnání výsledků ve WAIS-III a WMS-III

Supervize kasuistik z vlastní praxe účastníků, zdůvodnění zvolených diagnostických postupů, závěrů vyšetření a z nich vycházejících návrhů opatření.

 

Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost

Absolventi certifikovaného kurzu získají zvláštní odbornou způsobilost k aplikaci WAIS-III a WISC-III v souladu s nejnovějšími poznatky; užívání aktuální a relevantní odborné terminologie; oprávnění vykonávat supervizní a posudkovou činnost v oblasti administrace a interpretace WAIS-III a WISC-III v kontextu klinicko-psychologického vyšetření.

 

Způsob zakončení kurzu

Ověření znalostí formou závěrečné zkoušky.

 

Trvání kurzu

Celkem 7 jednodenních bloků.

 

Počet účastníků

Maximálně 15.

 

Cena za celý kurz

9100,- Kč za celý kurz