z. s.

TAT – Tematicko-apercepční test

 
Garant a koordinátor
Mgr. Martina Telerovská

 

Lektorský tým
Mgr. Martina Telerovská, Mgr. Jiří Michalec

 

Místo konání

Praha

 

Termíny

20.9. 1.část

1.11. 2.část

 
Informace o kurzu

Celý kurz probíhá jako teoreticko – praktická výuka, dotovaná 70 hodinami. Cílem základního kurzu je zajistit vzdělání v teorii metody z hlediska percepčně kognitivního i projektivního aspektu, znalost zásad praktického použití metody s cílem zajistit osvojení si standartních postupů v administraci, postupů kvantifikace a kategorizace dat a metodologii interpretace, aby výsledky vyšetření byly spolehlivé a srovnatelné. Kurz dále zahrnuje v nezbytném rozsahu výuku psychopatologie, psychodynamických modelů diagnostiky osobnosti, zakotvených v psychoanalytické teorii osobnosti a odpovídajících výkladových principech.

Kurz je určený pro psychology. Certifikát lze vystavit pouze psychologům pracujícím ve zdravotnictví a klinickým psychologům.

 

Náplň kurzu   

 • Historie a vývoj metody TAT, zakotvení metody v psychoanalýze. Srovnání TAT s jinými projektivními metodami a metodami diagnostiky osobnosti
 • Teoretické základy TAT metody. TAT jako percepčně kognitivní metoda. TAT jako projektivní metoda. Význam TAT pro porozumění rejstříkům psychopatologického fungování v kontextu současného psychodynamického přístupu.
 • Analýza vyprávění. Prezentace a seznámení se se skórovacím manuálem, obsahem skórovací tabulky a identifikací diskurzivních prostředků, analýza materiálu, manifestní obsahy a latentní podněty tabulí.
 • Syntéza dat. Kategorizace diskurzivních prostředků, určení problematik, hypotézy o psychické organizaci osobnosti. Praktický nácvik skórování s využitím klinického materiálu.
 • Praktická část. Kvantifikace a kategorizace dat, kvantitativní a kvalitativní interpretace skórů s přihlédnutím k novým poznatkům a postupům statistického a psychodynamického přístupu.
 • Diagnostika osobnosti, jejich psychických funkcí a poruch – myšlení, emotivity, povahy úzkosti, obranných mechanismů a intrapsychických konfliktů.
 • Tvorba diferenciálně idiografické diagnózy. Stanovení prognózy psychického onemocnění a optimálního terapeutického přístupu.
 • Rozbory klinických případů: (Psycho)neurózy, Narcistické stavy, Hraniční stavy, Psychózy

 

Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost:

 • aplikaci TAT metody při výkonu zdravotnického povolání v oblasti klinické psychologie standardním a vědecky podloženým způsobem
 • je oprávněný ji používat jako metodu klinického posouzení psychického fungování pacienta a jeho psychické poruchy, k řešení diferenciálně diagnostických úkolů a plánování psychologické léčby
 • dovede uplatnit odborné vědomosti a postupy nezbytné pro aplikaci diagnostické metody TAT, včetně odborné komunikace a terminologicky správné interpretace výsledků.
 
Způsob zakončení kurzu:
Ověřování znalostí u účastníků se realizuje kontinuálně v průběhu celého kurzu (sledování rozvoje schopnosti aplikovat teorii TAT metody v práci s prezentovaným klinickým materiálem).
V závěru kurzu účastníci osvědčí svou kompetenci v práci s TAT metodou sepsáním kasuistiky a veřejnou prezentací samostatně zpracovaného klinického případu z vlastní praxe.
Závěrečné ověření znalostí budou zajišťovat Mgr. Martina Telerovská a Mgr. Jiří Michalec.
Po úspěšném absolvování obdrží účastník kurzu certifikát o absolvování kurzu a o získání zvláštní odborné způsobilosti k používání metody TAT v klinické psychologii.

 

Trvání kurzu
10 jednodenních bloků
 

Cena kurzu
Celková cena 13000,-Kč za celý kurz
 

Počet účastníků
Maximálně 25