Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů

Správce a zpracovatel osobních údajů

Správcem osobních údajů je Institut klinické psychologie, z.s., se sídlem Na Srpečku 3/328, Praha 5, 152 00, IČ 22905723, zapsaný 1.1.2014 ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L22442 (dále jen "Správce").

Zpracovatelem osobních údajů jsou členové Rady Institutu klinické psychologie, z. s. Text souhlasu

Zaškrtnutím políčka před odesláním přihlášky

Ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako "zákon o ochraně osobních údajů"), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25.5.2018,

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Jaké údaje budou zpracovány

Jméno a příjmení, titul, popřípadě obchodní firma, bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo, datum a místo narození,
státní příslušnost,

e-mailová adresa, telefonní číslo,
název pracoviště, pracovní zařazení, číslo bankovního účtu

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje, kterými jsou

Jméno a příjmení, titul, popřípadě obchodní firma, bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo, datum a místo narození,
státní příslušnost,

e-mailová adresa,

telefonní číslo,
název pracoviště, pracovní zařazení, číslo bankovního účtu

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

pro uzavření smlouvy,
pro evidenci frekventantů a absolventů kurzů,
pro vystavování faktur,
pro vystavování certifikátů,
pro zasílání upozornění, oznámení a informací týkajících se nabízených kurzů, pro zpracování účetnictví

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. V případě certifikovaných kurzů je ze zákona povinnost archivace údajů 10 let.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:
Strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů; v písemné podobě

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož I práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používané a strojově čitelné formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založenou na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním emailu na adresu ikp.institut@gmail.com.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informací požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právu obrátice na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědecké či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat: Strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů; v písemné podobě

Závěrečné ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom svých práv podle ustanovení § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.

Prohlašují, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.


Zasláním e-mailu na adresu ikp.institut@gmail.com můžete kdykoliv svůj souhlas odvolat, upravit zasílání či zveřejňování konkrétních informací nebo si vyžádat údaje, které o Vás vedeme v souladu na nařízením GDPR.