Certifikovaný kurz Wechslerovy škály WAIS-III

Lektoři: PhDr. Dana Krejčířová, Mgr. Václav Šnorek, PhDr. Karolína Malá

Místo konání: Praha, Brno, Olomouc

NOVÝ: Certifikovaný kurz Wechslerovy škály WAIS-III a WISC-III

Místo: Brno

Lektoři: PhDr. Dana Krejčířová, Mgr. Václav Šnorek, PhDr. Karolína Malá

Čas: 9-16

Cena: 10500,- Kč za celý kurz

Termíny: 

Kurz bude zahájen 8. 10. 2024

KURZ JE OBSAZEN

Obecné informace o kurzu

Garant a koordinátor: Mgr. Václav Šnorek

Lektorský tým: PhDr. Dana Krejčířová a Mgr. Václav Šnorek

Informace o kurzu: Wechslerovy škály (WISC-III, WAIS-III) patří k základním testovým psychodiagnostickým metodám používaných klinickými psychology pro zjišťování kognitivních funkcí, resp. struktury intelektových schopností. Cílem kurzu je zajistit srovnatelně stejné vzdělání v teoretickém zázemí testů WISC-III a WAIS-III, znalost zásad jejich praktické aplikace s cílem zajistit dodržování standardních postupů v administraci, kvantitativním a kvalitativním vyhodnocení získaných výsledků včetně interpretace profilu vážených skórů, zhodnocení dosažených indexů a provedení odpovídající diskrepanční analýzy indexů, aby výsledky vyšetření byly spolehlivé a srovnatelné. Skupinová supervize vede k prohloubení schopnosti interpretace testů v kontextu klinicko-psychologického vyšetření; v jejím průběhu si také mohou účastníci osvojit postupy vlastního supervizního vedení.

Kurz je určen pro psychology ve zdravotnictví a pro klinické psychology.

Náplň kurzu: Základní část (4 dny), supervizní část (3 dny).

  • Přehled kognitivních funkcí. Současné pojetí kognitivního deficitu. Teorie inteligence. Měření inteligence.
  • Charakteristika testů. Jejich historie. Psychometrické kvality. Obecné zásady administrace a skórování. VIQ, PIQ, CIQ a další indexy.
  • WISC-III: Postup administrace a vyhodnocení jednotlivých subtestů.
  • WISC-III: Interpretace jednotlivých vážených skórů, jejich profilu. Interpretace získaných indexů včetně rozdílů mezi nimi. Porovnání výsledků s výsledky didaktických zkoušek a testů speciálních schopností, vytváření kognitivně rehabilitačních a reedukačních plánů.
  • WAIS-III: Postup administrace jednotlivých subtestů.
  • WAIS-III: Interpretace jednotlivých vážených skórů, jejich profilu. Interpretace získaných indexů včetně rozdílů mezi nimi.
  • Specifické profily u jednotlivých skupin pacientů. Výsledky pacientů s organickými psychickými poruchami, poruchami schizofrenního okruhu, poruchami nálady, syndromem ADHD a specifickými poruchami učení.
  • WMS-III: Postup administrace jednotlivých subtestů. Interpretace jednotlivých vážených skórů. Interpretace získaných indexů včetně rozdílů mezi nimi. Srovnání výsledků ve WAIS-III a WMS-III
  • Supervize kasuistik z vlastní praxe účastníků, zdůvodnění zvolených diagnostických postupů, závěrů vyšetření a z nich vycházejících návrhů opatření.

Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost: Absolventi certifikovaného kurzu získají zvláštní odbornou způsobilost k aplikaci WAIS-III a WISC-III v souladu s nejnovějšími poznatky; užívání aktuální a relevantní odborné terminologie; oprávnění vykonávat supervizní a posudkovou činnost v oblasti administrace a interpretace WAIS-III a WISC-III v kontextu klinicko-psychologického vyšetření.

Způsob zakončení kurzu: Ověření znalostí formou závěrečné zkoušky.

Trvání kurzu: Celkem 7 jednodenních bloků.

Počet účastníků: Maximálně 25

Cena za celý kurz: 10500,- Kč za celý kurz