Certifikovaný Základní kurz Rorschachovy metody

Lektoři: Mgr. Marek Macák, Mgr. Roman Telerovský, PhDr. Dana Krejčířová, Mgr. Václav Šnorek

Místo konání: Praha, Brno, Olomouc

NOVÝ Certifikovaný Základní kurz Rorschachovy metody

Místo konání: Praha

Čas: 9-16

Cena: celková cena 30000,- Kč, kurz lze hradit ve třech splátkách

Termíny: leden 2025 

KURZ JE JIŽ OBSAZEN, JE MOŽNÉ SE HLÁSIT JAKO NÁHRADNÍKNOVÝ Certifikovaný Základní kurz Rorschachovy metody

Místo konání: Praha

Čas: 9-16

Cena: celková cena 30000,- Kč, kurz lze hradit ve třech splátkách

Termíny: podzim 2024

KURZ JE JIŽ OBSAZEN, JE MOŽNÉ SE HLÁSIT JAKO NÁHRADNÍK


Obecné informace o kurzu

Garant a koordinátor: Mgr. Roman Telerovský

Lektorský tým: Mgr. Roman Telerovský, PhDr. Dana Krejčířová, Mgr. Václav Šnorek, Mgr. Marek Macák

Informace o kurzu: Celý certifikovaný kurz probíhá jako teoreticko-praktická výuka, dotovaná 140 hodinami. Cílem základního kurzu je zajistit srovnatelně stejné vzdělání v teorii metody z hlediska jejího percepčně-kognitivního i projektivního aspektu, znalost zásad její praktické aplikace s cílem zajistit znalost standardních postupů v administraci, asociační fázi i v inquiry tak, aby výsledky vyšetření byly spolehlivé a srovnatelné. Kurz dále zahrnuje v nezbytném rozsahu výuku psychopatologie, dynamických modelů diagnostiky osobnosti a odpovídajících výkladových principů.

Kurz je určený pro psychology. Certifikát lze vystavit pouze psychologům pracujícím ve zdravotnictví a klinickým psychologům.

Náplň kurzu

 • Vývoj a současný stav rorschachovské diagnostiky. Srovnání s jinými projektivními metodami a metodami diagnostiky osobnosti.
 • Teorie Rorschachovy metody. ROR jako percepčně-kognitivní metoda. ROR jako projektivní metoda. -Výkladové principy Rorschachovy metody a používaná psychodiagnostická schémata.
 • Modely diagnostiky osobnosti a obecná psychopatologie. Charakteristiky duševních poruch a onemocnění.
 • Administrace Rorschachovy metody. Úvodní rozhovor, instrukce, asociační fáze inquiry. Technické i psychologické aspekty administrace. Znalost a technické zvládnutí všech fázích administrace.
 • Vymezení odpovědi a obecné zásady signování. Signování percepčně-kognitivního uchopení, determinant, obsahů odpovědí. Praktický nácvik signování s využitím klinických materiálů.
 • Kvantifikace dat, interpretace skórů a indexů s přihlédnutím k novým poznatkům a postupům statistického i psychodynamického přístupu.
 • Diagnostika osobnosti, psychických funkcí a jejich poruch. Kognitivní funkce, kontrola realitou, emotivita, obranné mechanismy, agresivita. Psychické funkce z hlediska vývojového. Nosologie, diferenciální diagnostika.
 • Uplatnění vývojové psychologie a obecné aspekty využití ROR v dětské klinické psychologii. Vztah k vývoji percepce, utváření pojmů, teorie mysli; vývoj sociální komunikace a vztahů a jejich vztah k vývoji reakcí na ROR podněty.
 • Specifika administrace a signování Rorschachovy metody u dětí. Navázání kontaktu a motivace ke spolupráci, možnosti a důsledky různých modifikací postupu administrace a dotazování v předškolním věku a u dětí s kognitivním deficitem. Hodnocení PKU a kvality tvaru s ohledem na věk, obvyklé odpovědi v jednotlivých věkových obdobích.
 • Vývojová stádia reakcí dětí na ROR tabule. Předškolní ROR - vývojové fáze (perseverativní, konfabulační a kombinačně konfabulatorní stadium; dosažení "zralého pojetí"; vztah k vývoji centrální koherence a pojetí teorie mysli
 • Interpretace protokolů podle věku. Vývoj PKU a determinant v předškolním a mladším školním věku a v dospívání. Zvláštní fenomény - vývojový význam, vztah k psychopatologickým fenoménům u starších dětí a regresivním znakům u dospělých. Interpretační postupy v jednotlivých vývojových stadiích; orientační normy ve školním věku
 • Charakteristické znaky a konfigurace v protokolech dětí s různými typy psychických poruch. Projevy pervazivních vývojových poruch, psychotické fenomény; úzkost, deprese, dissociativní poruchy, psychosomatické poruchy, ADHD, poruchy chování a vztahové poruchy - vodítka k diferenciální diagnostice.

Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost

 • aplikování ROR metody na oblast klinické psychologie standardním a vědecky podloženým způsobem, v administraci i ve vyhodnocování výsledků.
 • používání odpovídající terminologie
 • řešení složitých diferenciálně diagnostických úkolů

Způsob zakončení kurzu

Ověřování znalostí u účastníků se realizuje kontinuálně v průběhu celého kurzu (sledování rozvoje schopnosti aplikovat teorii Rorschachovy metody v práci s prezentovaným klinickým materiálem).

V závěru kurzu účastníci osvědčí svou kompetenci v práci s ROR písemným testem. Po úspěšném absolvování obdrží účastník kurzu certifikát o absolvování akreditovaného certifikovaného kurzu a o získání zvláštní odborné způsobilosti k používání Rorschachovy metody v klinické psychologii.

Počet kreditů 84

Trvání kurzu: 20 jednodenních bloků po 7 hodinách. Celková doba je 24 měsíců, včetně 4 měsíců letních prázdnin.

Počet účastníků: maximálně 25

Cena kurzu: celková cena 30000,- Kč, kurz lze hradit ve třech splátkách.