Všeobecné obchodní podmínky

  • Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi objednatelem kurzu (dále jen "zákazník") a poskytovatelem kurzu, kterým je Institut klinické psychologie z.s., se sídlem na adrese: Karlovo náměstí 559/28, Praha 2 - Nové Město, 120 00 (dále jen "IKP").

VOP platí pro objednání vzdělávacích kurzů prostřednictvím webového portálu: www.ikpcr.cz, který je provozován společností Institut klinické psychologie z.s., se sídlem na adrese: Karlovo náměstí 559/28, Praha 2 - Nové Město, 120 00

Odesláním závazné přihlášky na konkrétní typ kurzu akceptuje zákazník VOP v jejich plném rozsahu. VOP jsou zákazníkovi dostupné na webových stránkách IKP. Před odesláním závazné přihlášky vyjadřuje zákazník souhlas s VOP zakliknutím příslušného pole. Bez souhlasu zákazníka s VOP je závazná přihláška neplatná.

Ve zvláštním případě lze kurz objednat na základě smluvního ujednání mezi IKP a zákazníkem a pak jsou VOP nedílnou přílohou smluvního ujednání.

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřuje zákazník vůči IKP souhlas s poskytnutím osobních údajů ke zpracovaní (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů). Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán.

IKP prohlašuje, že je poskytovatelem všech typů kurzů uvedených na webových stránkách www.ikpcr.cz. Dále prohlašuje, že odpovídá za organizační a personální zajištění průběhu kurzů dle zveřejněných informací. Zveřejňované informace jsou vždy pravdivé, platné a průběžně aktualizované. V případě realizace kurzů akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky IKP prohlašuje, že realizace kurzů probíhá v souladu s udělenou akreditací a IKP plní předepsané legislativní kroky z této akreditace vyplývající.

  • Objednání kurzu

Závaznou přihlášku na kurzy přijímá IKP výhradně prostřednictvím webového formuláře umístěného na svých webových stránkách. Doručení závazné přihlášky do rezervačního systému je zákazníkovi potvrzeno do 3 pracovních dnů. Přihláška musí být kompletně vyplněna. Přihlášky se přijímají do naplněné kapacity jednotlivých kurzů. V případě naplnění kapacity je tato informace umístěna na webové stránky IKP.

  • Kurzovné

Kurzovné je uvedeno u jednotlivých typů kurzů na webových stránkách IKP. Cena kurzu je uvedena jako smluvní, konečná, vždy aktuální a platná. Konečná kalkulovaná cena je již uvedena včetně všech dalších nákladů. IKP není plátcem DPH. Z kurzovného se neposkytují žádné slevy. Kurzovné se hradí v celkové výši ceny kurzu. Studijní materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzovného. IKP studijní materiály poskytuje po domluvě s lektorem kurzu, za podmínek určených lektorem kurzu.

  • Úhrada kurzu

Kurz je hrazen výhradně bankovním převodem na základě faktury, která je doručena zákazníkovi elektronicky nejpozději 14 dní před termínem kurzu. U specifických typů seminářů je faktura zasílána dle předchozí domluvy s posluchačem. Faktura může být na základě zvláštního požadavků zákazníka zaslána poštou na náklady IKP. Některé typy kurzů mají uvedenou možnost platby po částech (tato možnost je vždy uvedena u specifikace kurzu na webových stránkách). Platba po částech je formou splátky celkové ceny kurzu. Účastník kurzu je povinen zaplatit i časti, kterých se z jakýchkoliv důvodů nezúčastnil. Pokud to umožní organizační důvody na straně IKP, je možné po předchozí domluvě a kladném potvrzení ze strany IKP zameškané části nahrazovat v jiných obsahově shodných bězích konkrétních kurzů. V rámci bankovního převodu je nutné uvést pro správnou identifikaci variabilní symbol uvedený na faktuře. Platby ze zahraničí nepřijímáme.


  • Storno podmínky

Bezplatné storno je přijato nejpozději 30 pracovních dnů před začátkem kurzu. Storno přijaté v období 29-14 dnů před zahájením kurzu je účtováno 50 % z ceny kurzu. V případě, že je storno přijato v době kratší než 14 dnů před zahájením kurzu, je účtováno 100 % z ceny kurzu. V případě stornování účasti v kurzu je za sebe možné přihlásit náhradníka. V případě oboustranné dohody mezi objednávajícím a prodávajícím mohou být podmínky zrušení či náhrady účasti jiné.

  • Organizační změny

IKP si vyhrazuje právo na změnu termínu zahájení kurzu či jednotlivých částí kurzu nebo úplné zrušení kurzu z organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách bude zákazník neprodleně elektronicky či telefonicky informován zástupcem IKP. Zákazníkovi bude nabídnut nový termín zahájení kurzu či jednotlivých částí kurzu. V případě, že nebudou zákazníkovi vyhovovat nabídnuté termíny, bude kurzovné zákazníkovi vráceno ve 100% výši. IKP si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

IKP si vyhrazuje právo zrušit plánovaný termín kurzu při nedostatečném počtu přihlášených zájemců, v tomto případě bude kurzovné zákazníkovi vráceno ve 100 % výši.

  • Závěrečná ustanovení

Spory vzniklé ze smluvních vztahů upravených těmito VOP se budou smluvní strany snažit řešit smírně. V případě, že k smírnému řešení nedojde, jsou pro řešení těchto sporů příslušné obecné soudy ČR.

Veškeré změny a doplňky těchto VOP je možné činit pouze v písemné formě.

VOP uvedené v tomto dokumentu jsou závazné pro všechny typy vzdělávacích kurzů poskytovaných IKP.

Tyto VOP ruší veškeré předchozí VOP a stávají se jedinými platnými a účinnými.

Tyto VOP nabývají platnosti dnem 15. 11. 2019